Deuchainn Leughaidh Ghaidhlig

About

This website is a resource for those interested or involved in the Gaelic Reading Project.

The aim of the project is to investigate children’s reading skills during primary school within Gaelic medium education. Our findings will help to develop a standardised reading assessment to support children’s reading development.

This research has received support and funding from:

University of Manchester website     Education Scotland Logo     

Mu dheidhinn

Tha an làrach-lìn seo airson neach sam bith aig a bheil uìdh ann no a tha an-sàs anns a’ Phroiseact Leughaidh Gàidhlig.

Is e amas a’ phroiseict gus sgilean leughaidh cloinne a thomhas rè na bun-sgoile. Cuidichidh ar co-dhùnaidhean le cruthachadh. Deuchainn leughaidh diongmholta, cunbhalach is aontaichte a bheir taic  do sgilean leughaidh na cloinne a mheudachadh. .

Fhuair an rannsachadh taic is ionmhas bho:

University of Manchester website Education Scotland Logo