Mu dheidhinn

Tha an làrach-lìn seo airson neach sam bith aig a bheil uìdh ann no a tha an-sàs anns a’ Phroiseact Leughaidh Gàidhlig.

Is e amas a’ phroiseict gus sgilean leughaidh cloinne a thomhas rè na bun-sgoile. Cuidichidh ar co-dhùnaidhean le cruthachadh. Deuchainn leughaidh diongmholta, cunbhalach is aontaichte a bheir taic  do sgilean leughaidh na cloinne a mheudachadh. .

Fhuair an rannsachadh taic is ionmhas bho:

University of Manchester website Education Scotland Logo