Luchd obrach sa Phròiseact

Tha am pròiseact seo air a stiùireadh leis an Ollamh Sarah Nic Guaire (Oilthaigh Manchester) agus an Ollamh Fiona Lyon (Neach coimhearlachaidh neo-eiseamaileach  ann am fòghlam).

Tha iomadh neach air cur ris a’ phroiseact mar thà. Bu mhath leinn mòr-thaing a thoirt do gach pàiste, pàrant, neach-teagaisg agus gach sgoil a ghabh pàirt anns a’ phroiseact aig tùs chùisean.